บุคลากร

นายสมพร บุ้งทอง
นายสมพร บุ้งทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยุทธกิจ   มะลิงาม
นายยุทธกิจ มะลิงาม

ครู คศ.1

นายรณภูมิ หนองพร้าว
นายรณภูมิ หนองพร้าว

ครู คศ.2

นางสาวสุภาวรรณ ศรีสง่า
นางสาวสุภาวรรณ ศรีสง่า

ครู คศ.2


นายสันติ   โลมาอินทร์
นายสันติ โลมาอินทร์

ครู คศ.2

นางนงลักษณ์   วงศ์ณะรัตน์
นางนงลักษณ์ วงศ์ณะรัตน์

ครู คศ.2

นางสุนทราภรณ์ สุขสบาย
นางสุนทราภรณ์ สุขสบาย

ครู คศ.3

นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณ์
นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณ์

ครู คศ.3


นางพรรณี   ชะบา
นางพรรณี ชะบา

ครู คศ.3

นางวลัยลักษณ์   จรลำโกน
นางวลัยลักษณ์ จรลำโกน

ครู คศ.3

นางปริยาภัทร  บุญโยดม
นางปริยาภัทร บุญโยดม

ครู คศ.3

นายวันชัย   ฉัตรนันทภรณ์
นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์

ครู คศ.3


นางเจษฎาพร   วิเชียร
นางเจษฎาพร วิเชียร

ครู คศ.3

นางกาญจนา   ทะวิลา
นางกาญจนา ทะวิลา

ครู คศ.3

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
ครู คศ.2 4 คน
ครู คศ.3 8 คน
ครู คศ.1 1 คน