เวลาเรียน

กำหนดเวลาการเข้าเรียนและการเข้าแถวของนักเรียน

เวลา

 

07.45 น.

สัญญาณเข้าแถวที่ชั้นเรียน

07.50 น.

รวมแถวที่หน้าเสาธง

08.00 น.

นักเรียนทุกคนพร้อมร้องเพลงชาติและสวดมนต์

08.30 น.

นักเรียนเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 1

09.30 น.

นักเรียนเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 2

10.30 น.

นักเรียนเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 3

11.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น.

นักเรียนเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 4

13.30 น. 

นักเรียนเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 5

14.30 น.

นักเรียนเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 6

15.30 น.

กิจกรรมโฮมรูม

16.00 น.

เลิกโรงเรียน

 

 

 

 

หมายเหตุ   - กิจกรรมก่อนเข้าแถวให้นักเรียนทำความสะอาด รดน้ำต้นไม้ในบริเวณที่รับผิดชอบ

              - กรณีนักเรียนมาสายไม่ทันเข้าแถวบ่อยครั้งครูจะเรียกพบผู้ปกครองเพื่อสอบถามถึงสาเหตุ

                 ที่นักเรียนมาสาย

    - ก่อนเริ่มเรียนคาบแรกให้ทำกิจกรรมดื่มนม ฝากออมทรัพย์