สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

                            ตารางที่ 1  สรุปการจัดสรรงบประมาณ

                        ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2562

ที่

การใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

หมายเหตุ

1

งบประมาณด้านวิชาการ  (60-70%)

1,536,690.00

69.88

 

2

งบประมาณด้านบริหารทั่วไป (20-30 %)

662,210.00

30.12

 

3

งบสำรองจ่าย 

255,433.52

 

 

4

สาธารณูปโภค

500,000.00

 

 

รวมเงินงบประมาณ

2,954,333.52

100

 

 

 

       ตารางที่ 2  แสดงงบประมาณรายจ่าย

        จำแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน

 

ที่

ฝ่าย / ภารกิจ

จำนวนเงิน

ปีงบประมาณ  2562

หมายเหตุ

1/2562(70%)

2/2562(30%)

1

งบสำรองจ่าย

255,433.52

 

 

 

2

ค่าสาธารณูปโภค

500,000.00

 

 

 

3

ภารกิจงานประจำ

-

 

 

 

 

- งานบริหารวิชาการ

1,536,690.00

 

 

 

 

- งานบริหารงบประมาณ

-

 

 

 

 

- งานการบริหารงานบุคคล

-

 

 

 

 

- งานการบริหารทั่วไป

662,210.00

 

 

 

รวม

2,954,333.52