วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563  โรงเรียนบ้านสตึกเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ  มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ

ชุมชนมีส่วนร่วมสามารถก้าวสู่อาเซียนและสากล