พันธกิจ

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และสอดแทรกคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนและครูมีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย