ประวัติ

ประวัติโรงเรียนบ้านสตึก

     โรงเรียนบ้านสตึกก่อตั้งเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2483  ที่บ้านวังกรูด  ริมฝั่งแม่น้ำมูล หมู่ที่ 13 ตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์   มีข้าราชการครู  36 คน  นักการภารโรง  -  คน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนปี 2557 นักเรียน  1,210 คน  อาคารเรียนมี  4 หลัง  อาคารเรียนใช้การได้ดี  4  หลัง    มีห้องเรียน  50  ห้องเรียน  มีอาคารประกอบ 3 หลัง ใช้เป็นห้องสมุด  1  หลัง  หอประชุม  1  หลัง    โรงอาหาร  1  หลัง  มีห้องน้ำ  4  หลัง  ใช้การได้  14  ที่ โรงเรียนมีพื้นที่  76  ไร่  1  งาน  1  ตารางวา  เป็นพื้นที่  3  แปลง  เป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน  1  ไร่  เป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อวังกรูด  4  ไร่   เป็นที่ตั้งของศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า  7  ไร่   เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  7  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านวังกรูดหมู่ที่ 13,   บ้านสนามม้าหมู่ที่ 1,  บ้านนิคมหมู่ที่ 7,   บ้านโรงเลื่อยหมู่ที่ 9, บ้านนิคมสมบูรณ์หมู่ที่ 17 ,บ้านประสพสุขหมู่ที่ 19 และบ้านชัยมงคลหมู่ที่ 20  และมีหมู่บ้านนอกเขตบริการของโรงเรียนส่งบุตรเข้ามาเรียนจากตำบลดงพลอง  กิ่งอำเภอแคนดง, ตำบลสตึก, ตำบลนิคม, ตำบลสะแก,ตำบลร่อนทอง, ตำบลหนองใหญ่,ตำบลปากช่องสนามชัยของอำเภอสตึกและจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์  คิดเป็นร้อยละ  58% ของนักเรียนทั้งหมด  สภาพชุมชนโดยทั่วไปเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท   คาบเกี่ยวสองตำบลคือตำบลสตึกและตำบลนิคม  มีฐานเป็นเทศบาลตำบลประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร  รับจ้างและค้าขาย  การคมนาคมสะดวก  มีระบบสาธารณูปโภคน้ำ, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ ครบ

ขนาด ที่ตั้งและพื้นที่     

 โรงเรียนบ้านสตึก  จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ที่  ถนนสนามม้า  หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม

อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนมีพื้นที่  76  ไร่  1  งาน  1  ตารางวา  เป็นพื้นที่  3  แปลง  เป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน  3  ไร่  เป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อวังกรูด  4  ไร่   เป็นที่ตั้งของศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า  7  ไร่   เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน      โทรศัพท์ และโทรสาร  0-4468-1032

 

ชุมชน/หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน

    โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตตำบลสตึก  มีหมู่บ้านในเขตบริการ 7 หมู่บ้าน ดังนี้

         1. บ้านวังกรูด          หมู่ที่ 13             ตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

         2. บ้านสนามม้า       หมู่ที่ 1                ตำบลนิคม   อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

         3. บ้านนิคม             หมู่ที่ 7               ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

         4. บ้านโรงเลื่อย       หมู่ที่ 9                 ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

         5.  บ้านนิคมสมบูรณ์หมู่ที่ 17                ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

         6.  บ้านประสพสุข    หมู่ที่ 19               ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

         7.  บ้านชัยมงคล        หมู่ที่ 20             ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

 

สภาพชุมชนโดยรวม

                                  1.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท  มีประชากรประมาณ  16,000  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ สถานีตำรวจ  ที่ว่าการอำเภอสตึก  ห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสตึก  ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ศาลเจ้าพ่อวังกรูด ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสตึก  อาชีพหลักของชุมชนคือ  ค้าขาย  รับจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณี  ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแข่งขันเรือยาว และงานฉลองเจ้าพ่อวังกรูด

                    2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  70  ประกอบอาชีพ  รับจ้าง  ร้อยละ  35.06 นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า  15,000   บาท

                   3.โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนบ้านสตึกได้รับความร่วมมือ  ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษา  พัฒนา ผู้เรียนเป็นอย่างดี  จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  องค์กรท้องถิ่น  องค์กรชุมชน  วัด  และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น