การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562

ตารางบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2562

                                  ตามข้อมูล   10   มิถุนายน  

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่

ระดับการศึกษา

นักเรียน

จำนวนเงิน

เกณฑ์การจัดสรร

1

 

2

3

 

 

 

 

 

ยอดเงินเหลือ ปี 61 (ส่วนที่ 1 )

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

 

 

 

 

-

 

181

1,073

 

 

 

607,933.52

 

307,700.00

2,038,700.00

 

 

 

 -  ระดับก่อนประถมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้นักเรียนทุกคน คนละ 1,700 บาท

-  ระดับประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้นักเรียนทุกคน  คนละ 1,900  บาท

 

 

รวมทั้งสิ้น

1,254

2,954,333.52