กลยุทธ์และเป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อ ICT และเทคโนโลยี

4. เพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร

5. พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนและครูมีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. ครูมีความรู้ ความสารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนได้รับการความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย